Een programma 24/7 laten draaien met SystemD

Het gebeurt vaak dat je een linux applicatie op de achtergrond wil draaien, zodat deze blijft werken zodra jij je ssh sessie afsluit.

Maak een .service bestand aan in /etc/systemd/system. In mijn voorbeeld: /etc/systemd/system/jouwapp.service

[Unit]
Description=Jouw applicatie beschrijving
Wants=network-online.target
After=network-online.target

[Service]
User=root
#Group=some_group
WorkingDirectory=/werkpad/van/jouw/app
LimitNOFILE=4096
PIDFile=/var/run/jouwapp/daemon.pid
ExecStart=/usr/bin/jouwapp
Restart=on-failure
StartLimitInterval=600

#[Install]
#WantedBy=multi-user.target

Vervang de working directory en het execstart commando naar wat jij wil, en sluit je editor.

Run vervolgens systemctl daemon-reload en systemctl enable --now jouwapp

Je applicatie draait nu op de achtergrond via systemd! Je kan de status van je app checken met systemctl status jouwapp